Học chính trị hè năm 2017-2018

Lượt xem:


Thông báo học chính trị hè 2017-2018 vào ngày 03/8/2017 tại Hội trường UBND xã Êa Kênh